کلام و اعتقادات - شناخت - خودشناسى (مَعرِفةُ النَّفس)